Regulamin serwisu Neurogra.pl

§ 1
DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Serwis – strona internetowa pod adresem www.neurogra.pl

Administrator – Neurogra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 11 a/16 02-942 Warszawa, KRS 0000520976, NIP: 521-367-78-58, świadcząca usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i dostępnych w nim usług

Usługi - usługi dostępne dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, takie jak: przeglądanie stron Serwisu, korzystanie z darmowych Treningów próbnych, zakładanie konta, logowanie się do konta, korzystanie z płatnych Treningów, korzystanie z innych funkcji dostępnych w danym czasie w Serwisie

Abonament – odpłatne zamówienie dostępu do Usługi na wybrany okres czasu

Dostęp nieodpłatny – każda forma umożliwiająca dostęp do usługi na wybrany okres czasu

Platforma treningowa – część Serwisu, w którym będą prowadzone treningi

Aplikacja mobilna – część serwisu dostępna poprzez specjalną aplikację na urządzenia mobilne

Gra – pojedyncza gra polegająca na treningach poznawczych

Kategoria – jeden z rodzajów funkcji trenowanych za pomocą Serwisu, np. pamięć

Sesja – jeden cykl składający się z Gier w Programie treningowym

Ćwiczenie – jednokrotne zagranie w Grę w ramach Sesji.

Trening – proces doskonalenia jednej z Kategorii przez Ćwiczenia

Program treningowy – ustawiony wg określonych parametrów Trening składający się z ilości Gier, dobrany według preferencji użytkownika.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Trening standard – ustawiony wg podstawowego doboru Gier

Trening dedykowany – specjalnie stworzone Programy treningowe, np. trening pamięci.

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z Serwisu i oferowanych Treningów oraz pozostałych funkcjonalności Serwisu.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji postanowień Regulaminu.

§ 3
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ SERWIS

Podstawową ofertę Serwisu stanowią treningi mózgu w postaci Gier i Programów treningowych, wykonywanych przez Internet, , za pośrednictwem serwisu internetowego oraz Aplikacji mobilnych.

Część Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest odpłatna. Usługi odpłatne zdefiniowane są w treści Serwisu i nie są dostępne dla Użytkowników, którzy nie wnieśli obowiązującej opłaty, lub nie otrzymali dostępu bezpłatnego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Serwis udostępnia możliwość bezpłatnego dostępu do okrojonego zakresu Usług odpłatnych w ramach tzw. Testowego Programu treningowego przez okres pięciu dni dla jednego Użytkownika. Dostęp do Testowego Programu wymaga wcześniejszego stworzenia konta przez Użytkownika w ramach Serwisu.

Serwis udostępnia możliwość bezpłatnego dostępu do Usług w ramach wybranych projektów badawczych lub akcji marketingowych organizowanych lub współorganizowanych przez Neurogra Sp.z o.o. O szczegółach i zasadach bezpłatnego dostępu użytkownicy zostaną poinformowani w opisach konkretnych projektów.

Platforma treningowa oferuje gotowe Programy treningowe oraz pojedyncze Gry. Użytkownik w ramach ważnego Abonamentu może bez ograniczeń korzystać z Gier w ramach Serwisu i aplikacji w systemie IOS, z zachowaniem zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, do końca obowiązywania Abonamentu.

Treningi w Programie treningowym odbywają się wg ustalonego harmonogramu w programie.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY

Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu nieodpłatnych treści Serwisu zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu internetowego Serwisu lub skorzystania przez niego z „przekierowania” na stronę Serwisu.

Umowa o świadczenie usługi polegającej na zakupie dostępu do płatnej części Serwisu wymaga wcześniejszego założenia indywidualnego konta przez Użytkownika i zostaje zawarta w momencie zalogowania się danego użytkownika na jego koncie i wyborze odpowiedniego Abonamentu. Umowa zawarta jest pod warunkiem dokonania płatności poprzez system transakcyjny lub przelewem na konto bankowe wskazane przez Administratora.

§ 5
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać płatności on-line za Abonament na wybrany okres czasu Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.

Za pośrednictwem Aplikacji mobilnych Użytkownik może dokonać płatności za Abonament na wybrany okres czasu. Rozliczenia transakcji prowadzone są dla systemu iOS przez Appstore, oraz dla systemu Android przez Play.google.com

Użytkownik ma możliwość posługiwania się dowolnie wybranym Loginem o ile dostatecznie odróżnia go od innych użytkowników Serwisu, nie wprowadza w błąd i nie narusza niczyich praw ani dobrych obyczajów. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga dokonania uprzednich ustaleń z Administratorem odnośnie możliwości Serwisu do prowadzenia dwóch kont należących do jednego Użytkownika.

Korzystanie z serwisu w części nie wymagającej zalogowania jest bezpłatne. Płatną część stanowi Platforma Treningowa do, której dostęp jest możliwy po założeniu konta, uiszczeniu opłaty i zalogowaniu się. Informacje na temat płatności i sposobu jej dokonywania zawarte są w Serwisie na stronie zawierającej informacje o Abonamentach pod adresem www.neurogra.pl/subscriptions . W aplikacjach mobilnych w zakładkach abonamenty. Użytkownicy zalogowani mają możliwość udziału w konkursach i dodawania komentarzy. Regulaminy konkursów stanowią osobny dokument.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych komentarzy lub inne treści umieszczane w Serwisie. Zabronione jest wprowadzanie i używanie treści/słów powszechnie uważanych za obelżywe, wulgarne, niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce lub naruszających prawa osób trzecich. Dostęp do takich treści/ słów bądź Kont, na których się one znajdują może zostać zablokowany przez Administratora.

W przypadku jeżeli na skutek umieszczenia komentarza lub innej treści przez Użytkownika w Serwisie, osoba trzecia zwróci się z roszczeniem przeciwko Administratorowi, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Administratora od wszelkiej odpowiedzialności, spełnić uzasadnione roszczenie osoby trzeciej, a także zwrócić Administratorowi koszty i naprawić szkody, jakie poniósł on w związku z takim roszczeniem. Użytkownik powinien chronić swoje hasło przed udostępnieniem go osobom trzecim. Zabronione jest użyczanie, sprzedawanie oraz upublicznienie hasła przez Użytkowników. Administrator nie odpowiada za posłużenie się hasłem Użytkownika przez osobę trzecią, chyba że doszło do tego z winy Administratora. Po zakończeniu sesji użytkownik zalogowany zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu poprzez wybranie opcji „Wyloguj”.

§ 6
PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zamieszczane przez Użytkowników treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
b) sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu, chyba że wynika to z okoliczności, za które Administrator ponosi odpowiedzialność,
c) wprowadzone przez Użytkowników: treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników zarejestrowanych,
d) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
e) skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego, chyba że do uzyskania hasła przez osobę trzecią doszło z winy Administratora,

Administrator Serwisu uprawniony jest do:
a) zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników w przypadku konieczności przeprowadzenia prac naprawczych lub modernizacyjnych,
c) udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych organom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
d) zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych Usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. W przypadku gdy Usługi te są odpłatne i Użytkownik poniósł ich koszt, Administrator zwróci Użytkownikowi wartość niewykorzystanych Abonamentów.

Sposób funkcjonowania Serwisu lub/i zakres Usługi może być zmieniany przez Administratora w celu polepszenia jakości ich świadczenia. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do poinformowania na łamach Serwisu o każdej istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcji, które będą miały wpływ na sposób korzystania z Serwisu. Powyższe nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez Użytkowników.

Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

§ 7
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności do: działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich. niezamieszczania przekazów reklamowych niezamieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony, niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu, nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. sprzecznych z prawem lub będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.

W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu, jego elementów, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

§ 8
ZAKŁADANIE KONTA I LOGOWANIE

Rejestracja i Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.

Do rejestracji wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika. Oraz podanie hasła, które będzie wykorzystywane przy logowaniu do serwisu.

Warunkiem rejestracji i założenia konta w Serwisie jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, wyrażona jawnie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja musi zostać potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie na specjalny odnośnik w mailu potwierdzającym. Mail potwierdzający jest generowany i wysyłany automatycznie w momencie założenia konta na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Bez zakończenia rejestracji i aktywacji konta nie jest możliwe korzystanie z serwisu.

Zalogować się można tylko na prawidłowo założone i potwierdzone konto.

Rejestracja bez akceptacji maila może spowodować usuwane danych przez Administratora po upływie 14 dni od ich założenia.

Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.

Utracone hasło, można odzyskać korzystając z opcji "Przypomnij hasło" oferowanej na stronie Serwisu. Lub skontaktować się z Administratorem serwisu na dane podane na stronie kontakt.

§ 9
ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

Uzyskanie pełnego dostępu do Platformy Treningowej wymaga wykupienia Abonamentu zgodnie z Cennikiem przedstawionym na stronie Serwisu zawierającej informacje o Abonamentach, pod adresem www.neurogra.pl/subscriptions. W Aplikacjach mobilnych w zakładkach abonamenty.

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Cena Abonamentu podana w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty. Nie występują dodatkowe lub ukryte opłaty. Abonament obejmuje dostęp do serwisu www.neurogra.pl oraz do Aplikacji mobilnych NeuroGra.

Obsługa płatności przez stronę www.neurogra.pl jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, zwaną dalej "Administratorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Administratora Płatności. Dokonanie płatności za Abonament wymaga uprzedniego złożenia zamówienia na stronie "abonament", pod adresem www.neurogra.pl/subscriptions.

Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Administratora Płatności, dostępnym na stronie http://www.payu.pl/regulaminy-i-materialy-informacyjne,7690.html

Obsługa płatności dla aplikacji z systemem Android prowadzona jest przez sklep play.google.com z indywidualnego konta użytkownika.

Obsługa płatności dla aplikacji z systemem iOS prowadzona jest przez appstore.com z indywidualnego konta użytkownika.

Składanie zamówień jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających założone konto w Serwisie i zalogowanych do konta, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik może anulować swoje zamówienie poprzez kontakt z Administratorem, o ile płatność do zamówienia nie została jeszcze zrealizowana. Nie narusza to prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym poniżej.

Administrator dokonuje automatycznego anulowania zamówienia, gdy Administrator Płatności nie stwierdzi wymaganych środków w określonym terminie (5 dni dla przelewów bankowych, 3 dni dla pozostałych form płatności).

W momencie odbioru płatności przez Administratora Płatności, informacja ta zostaje automatycznie przesłana do oprogramowania Serwisu i powoduje włączenie dostępu do Platformy treningowej na zamówiony okres czasu oraz wygenerowanie i wysłanie do Użytkownika odpowiedniej wiadomości powiadamiającej. W ramach Abonamentu na zamówiony okres użytkownik może trenować dowolne Programy treningowe dostępne na platformie. Wykupienie abonamentu na dany okres powoduje zawarcie umowy na odpłatne korzystanie z Serwisu na czas oznaczony, na okres opłacony przez Użytkownika. Użytkownik może rozwiązać tą umowę w okolicznościach opisanych w par.16 i 15 poniżej. W pozostałych przypadkach umowa na korzystanie z Serwisu rozwiązuje się z momentem opuszczenia stron Serwisu.

Administrator nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, chyba że ponosi winę za ich powstanie.

Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Administratora są przekazywane do Administratora Płatności. Administrator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami i reprezentuje Użytkowników wobec Administratora Płatności, nie ponosi jednak odpowiedzialności za proces reklamacyjny i wynik reklamacji.

Na życzenie Użytkownika Administrator może wystawić fakturę VAT na zakupiony Abonament. Chęć otrzymania faktury powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika w momencie zatwierdzenia zakupu abonamentu przez zaznaczenie opcji chce fakturę i podania danych niezbędnych do jej wystawienia oraz dokonania płatności. Użytkownik może wystąpić o wystawienie faktury nie później niż 3 miesiące od momentu zatwierdzenia płatności.

Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Odstąpienie nie jest możliwe w przypadku korzystania z usług, w tym z Programu Treningowego oraz gier, w tym okresie – w tej sytuacji uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu ............................................................ z dnia ............................................zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.neurogra.pl

Proszę o zwrot przelewem bankowym na rachunek............................................................

Data i podpis

§ 10
WYMAGANIA TECHNICZNE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Minimalne wymagania sprzętowe konieczne do korzystania z Serwisu są następujące: Urządzenie(komputer, tablet, telefon - smartfon) z dostępem internetowym (zalecane jest stałe łącze szerokopasmowe);

Jedna z nowoczesnych i popularnych na rynku przeglądarek internetowych, co najmniej Internet Explorer Fire Fox, Opera, Chrome lub równorzędna. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej - aktualne jej wersja dostępna do pobrania z odpowiedniej platformy.

Włączona obsługa języka skryptowego JavaScript

Włączona obsługa cookies

Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 8.0 lub nowsza

Czytnik plików PDF

Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami (do odsłuchu nagrań)

System Android od wersji 2.3 dla aplikacji na systemy Android

System iOS od wersji 7.1 dla telefonów i tabletów z systemem iOS

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał w całości prawidłowo na jak największej liczbie komputerów spełniających wymagania opisane w p.1, lecz nie gwarantuje, że będą one działać bezbłędnie na każdym komputerze.

Administrator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać zgłoszone przez nich problemy techniczne.

Administrator nie odpowiada za usterki lub ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają dostęp do Treningów lub korzystanie z jego pełnej funkcjonalności.

§ 11
PRAWA AUTORSKIE DO OPINII UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w serwisie opinii, materiałów, komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w serwisie. Umieszczając w serwisie opinie, materiały, komentarze oraz wpisy na forum Użytkownik udziela jednocześnie Administratorowi nieodpłatnego zezwolenia na publikowanie w serwisie oraz w materiałach promocyjnych w rodzaju [artykułów redakcyjnych opisujących funkcjonowanie serwisu, reklam wykorzystujących opinie użytkowników wykorzystanych w innych mediach, internet, prasa, telewizja, radio w których będzie opisywana platforma Neurogra.pl i będą prowadzone kampanie promocyjne dla nieograniczonego kręgu użytkowników i odbiorców tych elementów, w treści i formie jakie Administrator uzna za stosowne, w tym przy jednoczesnej zmianie treści lub formy tych elementów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, co odnośnie treści spełniających przesłanki utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych równoznaczne jest z licencją niewyłączną w odnośnym zakresie.

Użytkownik gwarantuje Administratorowi, że jest jedynym autorem i producentem oraz dysponentem praw pokrewnych do elementów, o których mowa w ust. 1 i nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do treści, i udziela Administratorowi zezwolenia na nieograniczone w czasie publikowanie tych treści w ramach Serwisu, w tym swojego wizerunku, oraz na archiwizowanie tych treści wraz z pozostałą zawartością Serwisu z tym zastrzeżeniem, że Administrator ma prawo usuwać z treści, o których mowa powyżej elementy, wyrazy lub sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite, naruszające prawo lub powszechny zwyczaj, normy moralne lub etyczne, lub narusza dobre imię Administratora, a także w w w/w zakresie gwarantuje, że osoby występujące w tych treściach udzieliły nieodpłatnej zgody na korzystanie z ich wizerunku i z tych treści w w/w sposób, w tym przez Administratora.

§ 12
ZASADY KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:

formularza kontaktowego dostępnego na stronie "Kontakt" adresu e-mail kontakt@neurogra.pl

Użytkownik może i powinien zgłaszać Administratorowi wszystkie problemy, jakie napotkał w korzystaniu z Serwisu i Treningów.

Administrator odbiera zgłoszenia w dni robocze w godz. 9:00-17:00 i realizuje je wg kolejności ich napływania.

Administrator dołoży starań aby odpowiedzieć na zgłoszenie w dniu jego odbioru lub następnego dnia roboczego.

W szczególnych przypadkach, wymagających poświęcenia większej ilości czasu, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć do 3 dni roboczych.

Jeśli Użytkownik nie uzyska odpowiedzi po 3 dniach roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, powinien ponowić zgłoszenia ponieważ możliwe jest, że z przyczyn technicznych zgłoszenie nie dotarło do Administratora lub odpowiedź Administratora nie dotarła do Użytkownika.

§ 13
DANE OSOBOWE

Użytkownicy posiadają prawo do prywatności i ochrony ich danych osobowych.

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności (Załącznik nr 1 do Regulaminu), zawierająca informacje na temat przetwarzania danych osobowych, które Neurogra Sp. z o.o. jest zobowiązana przekazać Użytkownikowi w kontekście RODO.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Neurogra Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Neurogra Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Neurogra Sp. z o.o.

Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Neurogra Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

Żądanie, o którym mowa w ust. powyżej powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny kontakt@neurogra.pl, Neurogra Sp. z o.o.. Neurogra Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Neurogra Sp. z o.o. środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Neurogra Sp. z o.o. ewentualnie powierzyło przetwarzanie danych osobowych.

§ 14
OCHRONA TRENINGÓW PRAWEM AUTORSKIM

Treningi objęte są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie Treningów i stron Serwisu w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.

Zabronione jest wykorzystywanie Treningów w celach zarobkowych, w szczególności do prowadzenia płatnych lekcji lub korepetycji, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.

§ 15
USUWANIE KONTA

Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdej chwili.
Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu i Treningów i bezpowrotną utratę dostępu do wykupionych Treningów oraz utratę innych danych zapisanych na koncie.

Powyższe jest niezależne od prawa Użytkownika do usunięcia jego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 16
REKLAMACJE

Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@neurogra.pl.

Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator dokłada należytej staranności, aby w Treningach nie było żadnych błędów wpływających na sposób i efekty treningów.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane serwisem neurogra.pl prosimy kierować na adres:kontakt@neurogra.pl  Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Serwisu.  Neurogra.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Usługodawcy.

Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez Administratora swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inny podmiot w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią. Zmiana taka nie może wiązać się z ograniczeniem nabytych przez Użytkownika uprawnień do korzystania z Serwisu, ani z nałożeniem na Użytkownika dodatkowych płatności. O zmianie administratora Serwisu, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzy rejestracyjnym.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po powiadomieniu o nich Użytkowników przez opublikowania nowego Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie, a względem Użytkownika zarejestrowanego, w tym takiego, który zakupił Abonament – w terminie 14 dni od dnia powiadomienia takiego użytkownika mailem o zmianach Regulaminu.  

O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, zamieszczając odpowiednią informację na stronach Serwisu Neurogra.pl.  Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się niezgodne z przepisami prawa, nie będzie miało to wpływu na moc obowiązujących pozostałych postanowień Regulaminu.

W okresie 14 dni na wejście zmian niniejszego Regulaminu w życie Użytkownik zarejestrowany, w tym taki, który wykupił Abonament, może rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu, co spowoduje zwrot niewykorzystanej, proporcjonalnej kwoty opłaconego Abonamentu na rachunek wskazany przez Użytkownika lub przekazem na adres wskazany przez Użytkownika. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

Według najlepszej wiedzy Administratora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Załącznik nr 1

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Neurogra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 11 a/16 02-942 Warszawa, KRS 0000520976, NIP: 521-367-78-58 (dalej jako „Właściciel”), darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Dlatego też odnośnie Użytkowników Serwisu Internetowego Neurogra gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, Użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Właściciel zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób ze Serwisu Internetowego akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

NOTA INFORMACYJNA zawierająca informacje dotyczące Twoich danych osobowych i praw z nimi związanych znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

Dane zbierane podczas rejestracji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji Serwisu Internetowego, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Właściciela Serwisu niektórych usług w ramach Serwisu Internetowego.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Właściciela Serwisu działającego jako administrator danych osobowych,  dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do Właściciela Serwisu pisząc na adres siedziby Właściciela Serwisu podany również w w/w oświadczeniu.

Dane zbierane podczas rejestracji:

Przy rejestracji poprosimy Cię o podanie Twoich danych kontaktowych, tj. Nicka lub jak wolisz imienia i nazwiska, oraz adresu e-mail. Dodatkowo prosimy o Twój wiek, płeć i wykształcenie aby dopasować treningi również wg tych kryteriów.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na Serwisie Internetowym automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty,  tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail,  ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Drogi Użytkowniku podałeś. Ponownie, podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Właścicielem Serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Właściciel może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Właściciel standardowo komunikuje się z Użytkownikami za pomocą podanych przez nich adresów e-mail. W przypadkach, kiedy Właściciel uzna to za stosowne lub pomocne może on również skontaktować się z Użytkownikami za pomocą telefonu (w tym wiadomości sms) lub pisemnie.

Cookies:

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym serwisie. Nadto pliki cookies wykorzystywane  są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Tak więc korzystając z danego serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie.  Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Właścicielem Serwisu reklamodawców np. Google oraz partnerów.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania ze Serwisu Internetowego, a Właściciel informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu cookies w sposób opisany powyżej.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera 8.0
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookies”

Właściciel Serwisu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.

NOTA INFORMACYJNA

W kontekście powyżej zaprezentowanych informacji Właściciel informuje jak niżej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Neurogra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińska 11 a/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000520976, NIP: 521-367-78-58, REGON 147390116 (dalej jako Administrator). Administrator dostępny jest również pod adresem e-mail kontakt@neurogra.pl oraz telefonem 511 587 121.

Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO),

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Następujące kategorie danych osobowych [Imię, Nazwisko, adres, adres dostawy, mail, telefon] przetwarzane będą na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) w następujących celach: [obsługa zamówień i kontaktu].
  Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. W każdym czasie możesz odwołać udzieloną nam zgodę wysyłając e-maila na adres kontakt@neurogra.pl . Prosimy o wskazanie zgody, którą chcesz odwołać albo o wskazanie, że odwołujesz wszystkie udzielone zgody..
 2. Następujące kategorie Twoich danych osobowych [Imię Nazwisko, adres, mail, telefon] przetwarzane będą dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO): marketing własnych towarów i usług którego celem jest rozwój biznesu.
  Prawnie uzasadnionym interesem Administratora dla przetwarzania Twoich danych osobowych bez Twojej zgody jest analiza, marketing własnych towarów i usług którego celem jest rozwój biznesu.
 3. Następujące kategorie Twoich danych osobowych [Imię, Nazwisko, adres, adres dostawy, mail, telefon] przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z Twoją dyspozycją. Dane mogą być przekazane do: PayU, FreshMail, Credo
 4. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa w pkt [1-3 ] powyżej [5 lat] / od momentu [zakupu towaru], ze względów fiskalnych.
 5. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dowiedz się więcej o Twoich prawach TUTAJ.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z [realizacji zamówienia].

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres kontakt@neurogra.pl, pocztą na adres Administratora.

Zmiany Polityki Prywatności

Oferta Właściciela Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Właściciel może, a czasem będzie musiała, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie Internetowym. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.